530f18f78a93a5bcd29d72cb805c57a3.jpg

MAFIA

 Mafia je tajný spolok, ktorý sa vyvinul v 19. storočí. V súčasnosti sa týmto názvom často označujú organizované zločinecké a teroristické skupiny všeobecne. Jej členovia dodržujú sľub mlčanlivosti zvaný omertà.

COSA NOSTRA:

TRADIČNÉ HODNOSTI:

Capo di Tutti Capi

[Boss všetkých bossov]

Capo Crimine

[Don]

Consigliere

[Poradca, finančník]

Sgarrista / Soldato

[pešiak]

Picciotto

[Vymáhač]

Principiante

[Zelenáč]

630db523c6fd20cfc6a1d61b3aef053c.jpg

Cosa Nostra je zločinecká skupina pôvodom zo Sicílie. Týmto pojmom sa tiež môže označovať mafiánske odvetvie, ktorého pôvod siaha k tradičným talianskym kriminálnym živlom HLAVNE k talianskej a sicílskej emigrácii do USA.

Členovia Cosa Nostry sú LEN muži, ktorý sa považujú za veľmi ctihodných.

Základnou jednotkou tejto skupiny sú tzv. rodiny – členovia nemusia byť v pokrvnom vzťahu. Každá „rodina“ má moc nad určitým teritóriom. Jednotlivé „rodiny“ a ich členov spája vzájomná solidarita, pocit výnimočnosti, pravidlá a do veľkej miery aj koordinácia.

Kultúra, spôsob myslenia a konania organizácie a jej členov vychádza čiastočne zo sicílskej mentality, ktorú vykladá svojím vlastným spôsobom, čiastočne je výsledkom vlastnej histórie a pôsobenia mafie. Prijímacie rituály nového člena organizácie sú inšpirované slobodomurárstvom a siahajú hlboko do minulosti. Budúci člen odprisahá vernosť, je pichnutý do prsta a jeho krvou je pokropený svätý obrázok. Ten je následne spálený ako symbol likvidácie prípadného zradcu.

Sila Cosa Nostry spočíva najmä v jej schopnosti páchať násilie vo veľkom dôraze na utajenosť a mlčanlivosť.

KÓDEX  COSA NOSTRA:

 • Osobne sa nepredstavíš ďalšiemu členovi klanu. Musí to za teba urobiť tretí člen.

 • Nebudeš pozerať po manželkách svojich priateľov.

 • Nikdy nebudeš videný v prítomnosti policajtov.

 • Nebudeš chodiť do barov a klubov.

 • Služba Cosa Nostre je nadovšetko - budeš jej k dispozícii i keby tvoja žena rodila.

 • Schôdzky sa musia rešpektovať.

 • K ženám sa budeš správať s úctou.

 • Pokiaľ budeš požiadaný o informáciu, odpovieš pravdivo.

 • Neprivlastníš si peniaze iného člena klanu, alebo inej rodiny.

 • Členmi sa nemôžu stať ľudia, ktorí majú kontakty na polícii, informátori, ľudia, ktorí sa správajú zle a neriadia sa morálnymi zásadami.

LA COSA NOSTRA:

TRADIČNÉ HODNOSTI:

Taliansko-americká kriminálna organizácia a odnož sicílskej mafie. Má korene v sicílskej mafii, ale je to samostatná organizácia v Amerike po veľa rokov. Dnes taliansko-americká mafia spolupracuje v rôznych trestných činnostiach spolu so sicílskou mafiou a inými talianskymi skupinami organizovaného zločinu.

Rovnako ako pri Cosa Nostre aj tu je základnou organizačnou jednotkou „rodina,“ ktorá spravuje určité územie a operuje v určitých aktivitách ako: hazardné hry, drogy, úžerníctvo...

Počas rokov sa tak La Cosa Nostra zdomácnila, že teraz sú členmi aj osoby s americkými koreňmi (sú narodení v USA.)

Boss

[Vodca rodiny]

Consigliere
[Poradca, finančník]

Underboss
[Rozdáva rozkazy]

Skipper
[kapitán, dostáva informácie]

Soldier
[pešiak]

La Cosa Nostra title (film poster) copy.

KÓDEX LA COSA NOSTRA:

 • Pravidlo Omertà – je to prísaha "kódu mlčanlivosti"

 • Pravidlo etnického pôvodu – iba muž pôvodom z Talianska alebo Sicílie sa môže stať právoplatným členom (made man); pokrvná lína musí byť z Talianka alebo Sicílie

 • Pravidlo rodinných tajomstiev – členovia nemôžu rozprávať o rodinných obchodoch ľudom, ktorý nie sú členmi rodiny

 • Pravidlo "Krv za Krv" – pokiaľ je člen rodiny zabitý (iným členom) nikto nemôže vykonať odplatu bez súhlasu bossa rodiny

 • Žiaden boj medzi členmi – od pästných až po súboje na nože

 • Pravidlo poplatku – každý mesiac; člen musí platiť bossovi; tak isto má podiel boss z iných vedľajších obchodov

 • Pravidlo cudzoložstva – členovia sa nesmú dopustiť nevery s ženou iného člena

 • Pravidlo "žiadne fúzy" – členovia si nesmú nechať narásť fúzy

 • Pravidlo "žiadna červená farba" – členovia nesmú nosiť oblečenie obsahujúce červenú farbu

RAGNAR​ÖK; SEVERSKÁ MAFIA

Ragnarök 2.jpg

Ragnarök, volně přeložen jako „soumrak bohů“ je jasně hierarchizovaná organizovaná
zločinecká skupina s nedlouhou, prozatím pouze několik let trvající, zato však enormní rychlostí
rostoucí a úspěchy prosycenou tradicí, soustřeďující ve vlastních řadách výhradně ryzí severskou
krev. Již samotný název, rafinovaně inspirován severskou mytologií, skýtá bohatou symboliku, jejíž
pochopení prozrazuje prakticky i účel vzniku. Navzdory mladičké historii se může pyšnit věhlasem
a pověstí, jež ji dalece předchází.
Členy ragnarökské mafie se mohou netradičně stát jak muži tak i ženy, v jejichž žilách
koluje severská krev, pakliže prokáží, že jsou takové výsady hodni. Přijímací proces je zdlouhavý a
mimořádně náročný, zavčas eliminující slabé jedince, neboť platí, že komunita je silná jen tak jako
její nejslabší článek. V rámci přirozeného výběru existují na konci poutě – pakliže se vůbec uchazeč
konce ve zdraví dožije – pouze dvě východiska: přijetí (a s tím úzce související krví stvrzený
neporušitelný slib věrnosti) anebo smrt.
V rámci bezpečnosti je hierarchie organizace striktně strukturována a selektována. Každý
člen má svou hodnost (s možností se vypracovat) a zná své místo, přičemž každá hodnost je
součástí jednoho konkrétního odvětví, frakce, chcete-li. Platí, že každá jednotlivá frakce je
podřízena jejímu zástupci a všichni pak jedinému svrchovanému vůdci stojícímu na vrcholu
pyramidového potravinového řetězce. Tyto frakce mají na starost pouze určité přidělené záležitosti,
jež se jich výslovně týkají. Členové jsou povinováni mlčením, nejen vně ba i uvnitř organizace.
Jinými slovy, i sdílení informací má vlastní pravidla, jejichž porušení je krutě trestáno. Zástupci
frakcí mají na starost mimo jiné jejich chod, jsou zodpovědní za každého jejich podřízeného a
zároveň tvoří radu, jež se řadí do nejužšího okruhu hlavy organizace. Každý člen rady vlastní
zakázkovou zlatou minci s vyrytým znakem frakce, kterou zastupuje. Tyto mince slouží rovněž jako
povolení ke vstupu do místa konání schůze rady. Řádné schůze rady se konají jednou týdně,
zpravidla vždy v neděli, přičemž členové rady jsou povinni předložit podrobnou týdenní zprávu o
celkovém chodu jejich frakce, požadavcích, stížnostech... zkrátka všech důležitých záležitostech.
Mimořádnou schůzi je oprávněn svolat kdykoli každý člen rady, prostřednictvím vůdce nebo jeho
zástupce.

TRADIČNÉ HODNOSTI:

Ledare
[neboli vůdce, ve smyslu „pán a bůh“; jediný svrchovaný vůdce celé organizace]
POMOCNÁ VLÁDNOUCÍ FRAKCE
Rådgivare
[neboli poradce; vůdcova pravá ruka a zástupce v jeho nepřítomnosti]
De utvalda ligan
[neboli liga vyvolených, nejpovolanější z povolaných a nejschopnější ze schopných - rada složená ze zástupců frakcí]
PRŮZKUMNÁ FRAKCE
Jägare
[neboli lovec, náborář, chcete-li; hledač talentů, tj. vhodných kandidátů, jež by mohli být pro mafii přínosem]
Skugga
[neboli stín – špeh mající za úkol sledovat čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu příslušné osoby, aniž by byl viděn či odhalen; jedná se spíše o preventivní opatření zpravidla se vztahující na
osoby, které organizaci něco dluží]

N äktergal
[neboli slavík – vyzvědač, informátor]
Kameleont
[neboli chameleon – průzkumník]
KÁZEŇSKÁ FRAKCE
Bödel
[neboli popravčí – vykonavatel trestů smrti]
U ppfostrare
[neboli vychovatel – dohlíží na výkon a dodržování trestů]
FINANČNÍ FRAKCE
Finansiär
[neboli finančník – strážce veškerých příjmů, výdajů a rezerv; nepřekonatelný v nedohledatelných daňových únicích]
Master of Börsen
[neboli mistr burzy – rozšiřuje jmění organizace investicemi a všemožnými jinými výdělečnými prostředky]
OBCHODNÍ FRAKCE
Diplomat
[obchodník se zahraničními partnery, dodavateli apod.]
Samlare
[neboli sběratel/kolektor – obchodník s místními partnery, dodavateli apod.]

BOJOVÁ FRAKCE
Vapenmästare
[neboli mistr zbraní/zbrojař – obstarává a zajišťuje veškeré zbraně pro bojovou frakci, přičemž je rovněž vyrábí, opravuje, upravuje a též v případě potřeby likviduje]
Kemist
[neboli chemik – travič, výrobce jedů, jež nelze odhalit v krevních testech a jiných užitečných chemických zbraní]
Befälhavare
[velitel]
Soldat
[voják]
Liftare
[neboli stopař – lovec civilistů; případně pak ukrývajících se členů organizace]
Isman
[neboli ledař - vymahač]
Självmordstrupp
[neboli sebevražedný oddíl – zasvěcení pohybující se na samotném dně hierarchického žebříku, zpravidla uchazeči a noví, již zapřísáhlí členové, kteří si dosud nevysloužili důvěru a respekt – pozice, na níž začínal každý člen; jsou připraveni v každé minutě každého dne obětovat svůj život či svobodu]
ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ FRAKCE
Registrator
[neboli matrikář – vede záznamy o všech členech organizace]
Förfalskare
[neboli padělatel – výrobce především nových identit]
Inspektör
[inspektor nebo též kontrolor – vykonává namátkové kontroly jednotlivých členů – vyjma vůdce a jeho zástupce, stejně jakož i frakcí jako celků]

reálie k severeskej maffii by: Katy

KÓDEX RAGNARÖK

Kodex organizace je založen na jednoduchém principu: co není výslovně dovoleno je zakázáno.
Přesto je třeba zmínit několik nejzákladnějších pravidel, na nichž jsou postaveny samotné základy
jejího fungování.

✔ Prioritetsregel, neboli pravidlo přednosti/priority. Ragnarök a domovská frakce má za
všech okolností přednost před krví.
✔ Broderskapsregel, neboli pravidlo bratrství. Složením přísahy se člen stává součásti rodiny.
Rodiny, v níž se vzájemně podporují, vzájemně si kryjí záda a vzájemně si pomáhají. Člen
nikdy neodmítne pomoci jinému členu bez ohledu na cokoli, vyjma případů porušení
pravidel organizace či neuposlechnutí přímého rozkazu.
✔ Pravidlo stamtavla, neboli pravidlo rodokmenu. Členem se mohou stát jedině ti, kdož se
narodili na území některé ze severských zemí (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko či Island)
anebo jsou přímými potomky minimálně jednoho z biologických rodičů narozených na
některém z vyjmenovaných území.
✔ Pravidlo löfte och blod, neboli pravidlo slibu a krve. Právoplatné členství vzniká až
složením závazné přísahy. Pakliže se právoplatný člen ožení/vyvdá či zplodí potomka,
manžel/manželka a dítě získají hodnost „hedersledamot“ – hodnost „čestného člena“ a
budou zapojeni v rámci jejich schopností a užitečnosti.
✔ Pravidlo alltid och för evigt, neboli pravidlo vždy a navždy. Kdo se jednou stane členem,
zůstane jím navždy. Jedině smrtí je možné se od takového závazku osvobodit.
✔ Jämställdhetsregel, neboli pravidlo rovnosti. Navzdory pyramidové struktuře jsou si
členové na pozici stejné váhy rovni. Zároveň platí, že každá funkce představuje důležitou a
nezanedbatelnou roli, je tudíž třeba prokazovat úctu.
✔ Pravidlo högre förmåner, neboli pravidlo vyššího prospěchu. Každý člen je povinen v
rámci utajení pracovat – na základě své kvalifikace – na místech, jež přinesou prospěch
organizaci jako celku (ať už se jedná o kontakty, informace zásadního významu apod.),
přičemž odevzdává určité procento svého výdělku z takové vedlejší činnosti organizaci.
✔ Pravidlo bevarande av traditioner, neboli pravidlo zachování tradic. Ústředním jazykem
severské mafie je švédský jazyk, který musí všichni členové ovládat perfektně jak v
mluveném, tak i psaném projevu. Svátky a jiné významné dny typické pro severské země
jsou dodržovány a oslavovány všemi členy společně.
✔ Pravidlo socker och piska, neboli pravidlo cukru a biče. Za bezchybně odvedenou práci
následuje odměna, za pochybení zase krutý trest.
✔ Välståndsregel, neboli pravidlo prosperity. Každý člen je po složení přísahy zbaven všech
jeho dluhů z „předchozího života“ a zabezpečen, tj. je mu poskytnuta slušná životní úroveň
včetně všech benefitů a je za svou práci pro organizace pravidelně odměňován mzdou.
✔ Moderationsregel, neboli pravidlo střídmosti/umírněnosti. Závislost na alkoholu, drogách a
jiných návykových látkách není tolerována.
✔ Vapenstilleståndsregel, neboli pravidlo příměří. Přísný zákaz bojů, násilí a sporů mezi členy
organizace i mezi frakcemi jakožto celky. V případě umírněných sporů a provinění zastává
roli soudce zástupce frakce. Vážnější jsou pak v kompetenci mediátora a o sporech
týkajících se násilí na ženách a dětech, zrady či smrti rozhoduje výhradně vůdce.
✔ Vendetta, neboli právo krevní msty. Toto právo lze uplatnit pouze vůči civilistům, nikoli
vůči členům severské mafie.